Zwrot towaru - podstawowe informacje

  1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 dni (podstawa prawna: art. 7 ust.1  ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy lub odbioru przesyłki od kueriea, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia w formie papierowej lub elektronicznej przed jego upływem na adres Usługodawcy.

Mapan Anna Wyrwa

ul. Korabnicka 9

32-050 Skawina

biuro@mapan.sklep.pl

2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

3. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić  osobiście lub wysyłkowo na adres Usługodawcy: Mapan Anna Komandowska ul. Korabnicka 8, 32-050 Skawina. 

4. Zgodnie z ustawą, możliwości zwrotu nie podlegają: świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Klienta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust.1, dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania, umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym, świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócona lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, dostarczania prasy, usług w zakresie gier i zakładów wzajemnych.

5.  W przypadku zwrotu towaru, za którego płatność nastąpiła poprzez przelew bankowy, płatność elektroniczną bądź płatnością za pobraniem przy przesyłce kurierskiej, zwrot środków nastąpi najpóźniej w ciągu 10 dni od daty otrzymania zwracanego towaru. Zwrot wartości zakupów zostanie przelana na wskazany przez kupującego numer konta bankowego.

6. W przypadku stwierdzenia stanu zwracanych produktów wykraczających poza granice zwykłego zarządu procedura zwrotu płatności może zostać przedłużona do czasu wyjaśnienia z kupującym zaistniałej sytuacji.

7. Koszt przesyłki zwracanych towarów ponosi kupujący, chyba że strony ustaliły inaczej. 

8. Jeśli strony nie ustaliły inaczej, to nie jest możliwy zwrot towarów wysłanych na adres sprzedawcy w formie przesyłki za pobraniem.

9. Wszelkie niewyjaśnione w sposób polubowny spory będą kierowane do Sądu właściwego dla sprzedającego.